www.groussbus.lu www.wahl.lu

Projet de fusion:

Communes de Grosbous et de Wahl

Op dëser spezieller Säit fannt Dir all Informatiounen zum Projet vun der Fusioun vun de Gemenge Wal a Groussbus

mise à jour
22/03/2023

Veuillez trouver sur cette page spéciale toutes les informations concernant le projet de fusion des communes de Wahl et de Grosbous

09-03-23

D'Fusiounsgesetz ass a kraaft

Loi fusion

La loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl est en vigueur

05-05-22

De Projet de loi vun der Fusioun ass an der Chamber  déposéiert

Legilux

Le rojet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl a été déposé

21-12-21

Artikel vum Marc Hoscheid (Luxemburger Wort) iwwert dat neit zukünftegt Gemengenhaus zu Groussbus

Article LW

Article de Marc Hoscheid (Luxemburger Wort) concernant la nouvelle future maison communale à Grosbous

27-06-21

Commune de Grosbous:

Résultats du référendum

Communiqué de presse

Commune de Wahl:

Résultats du référendum

18-06-21

"D'Fusioun Groussbus-Wal op der läschter ligne droite"

Ee Reportage vun Nordliicht

"D'Fusioun Groussbus-Wal op der läschter ligne droite"

Un reportage de Nordliicht

03-06-21

De ganze Film dee fir de Fusiounsprojet gedréint ginn ass, fannt Dir hei ënnendrënner.

Le film qui a été tourné dans le cadre du projet de fusion ce trouve ci-dessous.

27-05-21

Den 1. an den 3. Juni sinn déi ofschléissend Versammlungen (mat Livestream) mat der Inneministesch Taina Bofferding a mam Emile Eicher (SYVICOL) geplangt.
Dir kënnt Iech nach fir den 3. Juni zu Groussbus umellen ( 83 80 22- 1).
Wärend dëse Versammlunge sinn all Froen zum Projet wëllkomm.
Dir kënnt elo schon Är Froe via Mail u fusion@groussbus.lu resp. fusion@wahl.lu eraschécken oder och wärend dem Livestream.
Kuckt Iech hei schon den Teaser vun eisem Fusiounsvideo un (Première den 01. Juni).

Le 1er et le 3 juin vont avoir lieu les séances d'information finales (avec retransmission en direct) avec nos invités Madame la Ministre de l'Intérieur Taina Bofferding et le président du SYVICOL, Monsieur Emile Eicher.
Il sera encore possible de s'inscrire pour la séance du 3 juin à Grosbous (83 80 22-1).
Vous avez désormais la possibilité de nous envoyer vos questions à fusion@groussbus.lu resp. fusion@wahl.lu ou même pendant le stream.
Le teaseur vous donnera déjà un avant-goût sur la vidéo de fusion (première, le 1er juin).

14-05-21

Aluedung zu ofschléissenden Informatiounsversammlungen

Flyer

Invitation aux séances d'information finales

Déi politesch Vertrieder aus deenen zwou Gemengen äusseren sech zur geplangter Fusioun. Dës Artikele sinn ëmmer gemeinsam vun engem Member aus dem Conseil vu Groussbus a vu Wal verfaasst.

Les édiles communaux s’expriment à propos du projet de fusion de leurs communes. Ces articles sont toujours rédigés en commun par un membre du conseil communal de Grosbous et de Wahl.

29-03-21

Artikel vum Anne Steichen a vum Fos Schuster, Conseillerë vu Groussbus, sou wéi och vum Marc Witkowsky, Conseiller vu Wal

Article

Article d'Anne Steichen et de Fos Schuster, conseillers de Grosbous, ainsi que de Marc Witkowsky, conseiller de Wahl

11-03-21

Artikel vum Jeannot Faber a vum André Stefanetti, Conseillerë vu Groussbus, sou wéi och vum Servais Majerus, Conseiller vu Wal

Article

Article de Jeannot Faber et d'André Stefanetti, conseillers de Grosbous, ainsi que de Servais Majerus, conseiller de Wahl

19-02-21

Artikel vum Maggy Glesener-Haas a vum Roger Gereke, Conseillerë vu Groussbus, sou wéi och vum Jean-Paul Neiertz, Conseiller vu Wal

Article

Article de Maggy Glesener-Haas et de Roger Gereke, conseillers de Grosbous, ainsi que de Jean-Paul Neiertz, conseiller de Wahl

29-01-21

Artikel vum Sylvère Welter, Schäffe vu Wal a vum Armand Olinger, Schäffe vu Groussbus

Article

Article de Sylvère Welter, échevin de Wahl et de Armand Olinger, échevin de Grosbous

11-12-20

Artikel vum Patrick Antony, Schäffe vu Wal a vum Marc Goelff, Schäffe vu Groussbus

Article

Article de Patrick Antony, échevin de Wahl et de Marc Goelff, échevin de Grosbous

20-11-20

Artikel vum Christiane Thommes-Bach, Buergermeeschtesch vu Wal a vum Paul Engel, Buergermeeschter vu Groussbus

Article

Article de Christiane Thommes-Bach, bourgmestre de Wahl et de Paul Engel, bourgmestre de Grosbous

18-03-21

E puer Andréck vun den Diskussiounsowenter mat de Bierger aus deenen zwou Gemengen

Quelques impressions des soirées de discussions avec les citoyens des deux communes

09-03-21

De Büro CO3 s.à r.l. an de SIGI  (Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique) hunn zesumme mat de Gemengen eng SWOT Etüd gemach, wou Stärken, d'Schwächten, d'Chance an d'Risiken analyséiert gi sinn.

SWOT

Le bureau d'études CO3 s.à r.l. et le SIGI (Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique) ont réalisé en collaboration avec les communes  une étude SWOT qui reprend les forces et faiblesses telles que les opportunités et les menaces.

03-03-21

"Fusioun Groussbus-Wal" ass d'Iwwerschrëft vun engem weideren Artikel vum Roger Gereke op mywort.lu.
Den Artikel handelt vum éischten Diskussiounsowend zu Groussbus am Kader vun der Informatiounscampagne fir d'Bierger.

Article Wort.lu

"Fusioun Groussbus-Wal" est le titre d'un nouvel article de Roger Gereke paru sur mywort.lu.
L'article a comme sujet la première soirée de discussions à Grosbous dans le cadre de la campagne d'information pour les citoyens.

24-02-21

"Kommt schwätzt mat iwwert eng méiglech Fusioun Groussbus-Wal" ass d'Iwwerschrëft vum Artikel vum Roger Gereke op mywort.lu.
Den Artikel handelt vum éischten Diskussiounsowend am Kader vun der Informatiounscompagne fir d'Bierger.

Article Wort.lu

"Kommt schwätzt mat iwwert eng méiglech Fusioun Groussbus-Wal" est le titre de l'article de Roger Gereke paru sur mywort.lu.
L'article a comme sujet la première soirée de discussions dans le cadre de la compagne d'information pour les citoyens.

"J’encourage les communes à fusionner"
D'Inneministesch Taina Bofferding äussert sech iwwert déi aktuell d'Fusiounsprojeten am Land.

Article lequaotidien.lu

"J’encourage les communes à fusionner"
La ministre de l'Intérieur Taina Bofferding se prononce sur les projets de fusions actuels dans le pays.

12-02-21

All Haushalt huet ee Flyer an d'Haus kritt, mat eneger Invitatioun mat där Dir d'Méiglechkeet kritt, ënnert anerem mat de Gemengeverantwortlëchen iwwert déi geplangte Fusioun ze diskutéieren.

Flyer LU

Chaque ménage a reçu un flyer qui représente une invitation pour discuter entre autres avec les édiles communaux sur le projet de fusion.

Flyer FR

12-02-21

"Aus zwei mach eins" ass den Titel vum Artikel vum Nico Muller deen am Luxemburger Wort eraus komm ass.

Article L-W

"Deux en un" se traduit le titre de l'article de Nico Muller paru dans le Luxemburger Wort.

11-02-21

"Wenn Hochzeitsglocken läuten" ass d'Iwwerschrëft vum Artikel vum Marco Goetz deen am Tageblatt ze liesen ass. "Moderner werden, aber ländlich bleiben" - Béid Buergermeeschtere ginn een Abléck an eng méiglech Zukunft.

Article Tageblatt

"Quand les carillons des noces sonnent" se traduit le titre de l'article de Marco Goetz paru dans le Tageblatt. "Devenir plus moderne, mais garder un charactère rural" - les deux bourgmestres donnent un aperçu d'un possible futur.

16-12-20

"D'Gemenge Wahl a Groussbus um Wee an eng Fusioun" ass den Titel vun der Reportage vu Nordliicht TV iwwert de geplangte Projet vun deenen zwou Gemenge Wal a Groussbus. Am Interview waren déi respektif Buergemeeschteren.

Videoreportage nordliicht.lu

"D'Gemenge Wahl a Groussbus um Wee an eng Fusioun" est titré le reportage du Nordliicht TV sur le projet de fusion des deux communes.
Les deux bourgmestres partagent leurs vues.

13-11-20

Déi zwou Gemenge ginn ee Pressekommuniqué raus Communiqué de presse

 

Les deux communes publient un communiqué de presse
Pressereaktiounen Article RTL.lu Réactions dans la presse

11-11-20

Béid Gemengeréit hunn an hirer jeeweileger ëffentlecher Sitzung enger «Déclaration d’intention de fusionner» zougestëmmt.

Artikel: John Lamberty, Luxemburger Wort

Article Wort.lu

Les deux conseils ont voté pour une «déclaration d’intention de fusionner» lors de leur réunions respectives.

Article: John Lamberty, Luxemburger Wort

Article LW

23-10-20

An deenen zwou Gemenge gëtt gläichzäiteg een Informatiounsblat ausgedeelt, fir d'Bierger iwwert den aktuelle Stand vum Fusiouns-Projet ze informéieren.

Flyer

Une notice d'information est distribuée en même temps dans les deux communes pour informer les citoyens sur  l'état actuel du projet de fusion.

14-10-20

D'Gemengevertrieder vun deenen zwou Gemengen hunn d'Veräiner invitéiert fir mat hinnen zesummen iwwert d'Thema Fusioun ze diskutéieren.
Artikel a Fotoen: Carlo Stein (Sekretär, Groussbus).

Article Réunion

Les élus des deux communes ont invité les membres des associations pour discuter le sujet de fusion avec eux.
Article et photos: Carlo Stein (secrétaire, Grosbous).

31-07-2020

De SYVICOL-Präsident Emile Eicher op Besuch fir en Echange mat deenen zwee Buergermeeschtere vu Groussbus a vu Wal

Communiqué de presse

Le président du SYVICOL Emile Eicher a été en visite pour un échange avec les bourgmestres des communes de Grosbous et de Wahl

07-2020

Fusiouns-Aarbechtsgrupp Groussbus-Wal Article myWort Groupe de travail -fusion- Grosbous-Wahl
Article Luxemburger Wort

29-05-2020
12-06-2020

Vu Mee bis Juli 2020 hu Workshoppe zum Thema Fusioun stattfonnt hunn. D'Politiker sou wéi d'Personal si vu Mataarbechter vum Büro CO3 begleet ginn.
Den Artikel ass geschriwwe vum Roger Gereke (Conseiller, Groussbus)

Article Workshops

De mai à juin 2020 ont eu lieu des "workshops" autour du sujet de fusion. Les politiciens de même que le personnel communal ont été encadrés par les collaborateurs du bureau CO3.
L'article a été rédigé par Roger Gereke (conseiller, Groussbus)

13-05-2019

D'Madamm Inneministesch trëfft sech mat de Buergermeeschtere vu Groussbus a vu Wal en vue vun enger eventueller Fusioun.

Communiqué de presse

Madame la Ministre de l'Intérieur Taina Bofferding rencontre les bourgmestres de Grosbous et de Wahl en vue d'une éventuelle fusion.

06-05-2019

D'Gemengeréit vu Wal a Groussbus hunn de 6. Mee 2019 eestëmmeg ​d'Décisioun geholl​ fir offiziell Verhandlungen am Hibléck op eng Fusioun vun den zwou Gemengen opzehuelen.

Communiqué de presse

Les conseils communaux de Wahl et de Grosbous ont pris, en date du 6 mai 2019, la décision d'entamer des négociations de fusion des deux communes.

Article RTL.lu

Article L.-Wort

27-08-2018

D'Buergermeeschetere Paul Engel a Christiane Thommes-Bach reagéieren am Interview mam Pit Everling, RTL, op d'Aussoe vum Minister iwwert de Fusiounsprojet.

Article RTL.lu

Les bourgmestres Paul Engel et Christiane Thommes-Bach réagissent sur les déclaration du Ministre sur le projet de fusion dans une interview avec Pit Everling, RTL.

27-08-2018

Den Inneminister Dan Kersch an de SYVICOL-President Emile Eicher thematiséieren d'Fusioune fir Gemengen ënner 3000 Awunner.

Article Journal.lu

Le Ministre de l'Intérieur et le président du SYVICOL Emile Eicher thématisent les fusions de communes avec moins de 3000 citoyens.

Ce site n'est plus tenu à jour, veuillez vous rendre sur :

Dëse Site gëtt net méi aktualiséiert, gitt w.e.g. op :

www.g-w.lu

Dies schließt sich in 20Sekunden

Top