www.groussbus.lu www.wahl.lu

Projet de fusion:

Communes de Grosbous et de Wahl

Op dëser spezieller Säit fannt Dir all Informatiounen zum Projet vun der Fusioun vun de Gemenge Wal a Groussbus

mise à jour
24/12/2020

Veuillez trouver sur cette page spéciale toutes les informations concernant le projet de fusion des communes de Wahl et de Grosbous

16-12-20

"D'Gemenge Wahl a Groussbus um Wee an eng Fusioun" ass den Titel vun der Reportage vu Nordliicht TV iwwert de geplangte Projet vun deenen zwou Gemenge Wal a Groussbus. Am Interview waren déi respektif Buergemeeschteren. Videoreportage nordliicht.lu "D'Gemenge Wahl a Groussbus um Wee an eng Fusioun" est titré le reportage du Nordliicht TV sur le projet de fusion des deux communes.
Les deux bourgmestres partagent leurs vues.

Déi politesch Vertrieder aus deenen zwou Gemengen äusseren sech zur geplangter Fusioun. Dës Artikele sinn ëmmer gemeinsam vun engem Member aus dem Conseil vu Groussbus a vu Wal verfaasst.

Les édiles communaux s’expriment à propos du projet de fusion de leurs communes. Ces articles sont toujours rédigés en commun par un membre du conseil communal de Grosbous et de Wahl.

11-12-20

Artikel vum Patrick Antony, Schäffe vu Wal a vum Marc Goelff, Schäffen vu Groussbus Article Article de Patrick Antony, échevin de Wahl et de Marc Goelff, échevin de Grosbous

20-11-20

Artikel vum Christiane Thommes-Bach, Buergermeeschtesch vu Wal a vum Paul Engel, Buergermeeschter vu Groussbus Article Acrticle de Christiane Thommes-Bach, bourgmestre de Wahl et de Paul Engel, bourgmestre de Grosbous

13-11-20

Déi zwou Gemenge ginn ee Pressekommuniqué raus Communiqué de presse

 

Les deux communes publient un communiqué de presse
Pressereaktiounen Article RTL.lu Réactions dans la presse

11-11-20

Béid Gemengeréit hunn an hirer jeeweileger ëffentlecher Sitzung enger «Déclaration d’intention de fusionner» zougestëmmt.

Artikel: John Lamberty, Luxemburger Wort

Article Wort.lu

Les deux conseils ont voté pour une «déclaration d’intention de fusionner» lors de leur réunions respectives.

Article: John Lamberty, Luxemburger Wort

Article LW

23-10-20

An deenen zwou Gemenge gëtt gläichzäiteg een Informatiounsblat ausgedeelt, fir d'Bierger iwwert den aktuelle Stand vum Fusiouns-Projet ze informéieren.

Flyer

Une notice d'information est distribuée en même temps dans les deux communes pour informer les citoyens sur  l'état actuel du projet de fusion.

14-10-20

D'Gemengevertrieder vun deenen zwou Gemengen hunn d'Veräiner invitéiert fir mat hinnen zesummen iwwert d'Thema Fusioun ze diskutéieren.
Artikel a Fotoen: Carlo Stein (Sekretär, Groussbus).

Article Réunion

Les élus des deux communes ont invité les membres des associations pour discuter le sujet de fusion avec eux.
Article et photos: Carlo Stein (secrétaire, Grosbous).

31-07-2020

De SYVICOL-Präsident Emile Eicher op Besuch fir en Echange mat deenen zwee Buergermeeschtere vu Groussbus a vu Wal

Communiqué de presse

Le président du SYVICOL Emile Eicher a été en visite pour un échange avec les bourgmestres des communes de Grosbous et de Wahl

07-2020

Fusiouns-Aarbechtsgrupp Groussbus-Wal Article myWort Groupe de travail -fusion- Grosbous-Wahl
Article Luxemburger Wort

29-05-2020
12-06-2020

Vu Mee bis Juli 2020 hu Workshoppe zum Thema Fusioun stattfonnt hunn. D'Politiker sou wéi d'Personal si vu Mataarbechter vum Büro CO3 begleet ginn.
Den Artikel ass geschriwwe vum Roger Gereke (Conseiller, Groussbus)

Article Workshops

De mai à juin 2020 ont eu lieu des "workshops" autour du sujet de fusion. Les politiciens de même que le personnel communal ont été encadrés par les collaborateurs du bureau CO3.
L'article a été rédigé par Roger Gereke (conseiller, Groussbus)

13-05-2019

D'Madamm Inneministesch trëfft sech mat de Buergermeeschtere vu Groussbus a vu Wal en vue vun enger eventueller Fusioun.

Communiqué de presse

Madame la Ministre de l'Intérieur Taina Bofferding rencontre les bourgmestres de Grosbous et de Wahl en vue d'une éventuelle fusion.

06-05-2019

D'Gemengeréit vu Wal a Groussbus hunn de 6. Mee 2019 eestëmmeg ​d'Décisioun geholl​ fir offiziell Verhandlungen am Hibléck op eng Fusioun vun den zwou Gemengen opzehuelen.

Communiqué de presse

Les conseils communaux de Wahl et de Grosbous ont pris, en date du 6 mai 2019, la décision d'entamer des négociations de fusion des deux communes.

Article RTL.lu

Article L.-Wort

27-08-2018

D'Buergermeeschetere Paul Engel a Christiane Thommes-Bach reagéieren am Interview mam Pit Everling, RTL, op d'Aussoe vum Minister iwwert de Fusiounsprojet.

Article RTL.lu

Les bourgmestres Paul Engel et Christiane Thommes-Bach réagissent sur les déclaration du Ministre sur le projet de fusion dans une interview avec Pit Everling, RTL.

27-08-2018

Den Inneminister Dan Kersch an de SYVICOL-President Emile Eicher thematiséieren d'Fusioune fir Gemengen ënner 3000 Awunner.

Article Journal.lu

Le Ministre de l'Intérieur et le président du SYVICOL Emile Eicher thématisent les fusions de communes avec moins de 3000 citoyens.

Top