De Buergermeeschter Paul Engel ënnerschreiwt zesumme mam Minister fir Logement Henri Kox, am Kader vun der regionaler Konferenz, d’Konventioun, déi de Grondsteen fir de “Pacte logement 2.0” ass.