Bicherbox

10/05/19 Groussbus krut eng Bicherbox Dëser Deeg hunn d’Arbechter vum techneschen Déngscht vun der Gemeng Groussbus di flott Telefonskabinn nieft d’Bushaische virum Paschtoueschhaus montéiert. Dëst koum zustanen op Initiativ vun der Kultur- Jugend- a Sportskommissioun vun der Gemeng Groussbus. Wéi...

Lire la suite

Location immobilière sociale, gestion locative sociale

Den 09. Mäerz 2017  huet Haus CaRe, déi nei Agence Immobilière sociale vum Kanton Réiden, eng Konventioun, am Kontext vun enger lokaler AIS, mam Ministère de Logement ënnerschriwwen. Haus CaRe schafft an enker Zesummenaarbecht mam Office sozial vu Réiden a...

Lire la suite
Top