Repair Café

Invitatioun fir den éischte RepairCafé Event an eisem Kanton, den 28. Mäerz um 19.00 am Atert Lycée zu Réiden. Fir all Bierger, déi gäre Saache flécken, Freed hunn, hiert Wësse weider ze ginn oder wëllen eng Hand upake bei der...

Lire la suite

Pacte logement 2.0

De Buergermeeschter Paul Engel ënnerschreiwt zesumme mam Minister fir Logement Henri Kox, am Kader vun der regionaler Konferenz, d'Konventioun, déi de Grondsteen fir de "Pacte logement 2.0" ass.

Lire la suite

Private Schnéidingscht

Le Forum pour l'emploi propose son "service aux citoyens" pour le déblayage de vos trottoirs. De Forum pour l'emploi bitt Iech mat sengem "service aux citoyens" ee Schnéidingscht un.

Lire la suite

Location immobilière sociale, gestion locative sociale

Den 09. Mäerz 2017  huet Haus CaRe, déi nei Agence Immobilière sociale vum Kanton Réiden, eng Konventioun, am Kontext vun enger lokaler AIS, mam Ministère de Logement ënnerschriwwen. Haus CaRe schafft an enker Zesummenaarbecht mam Office sozial vu Réiden a...

Lire la suite
Top