Den 09. Mäerz 2017  huet Haus CaRe, déi nei Agence Immobilière sociale vum Kanton Réiden, eng Konventioun, am Kontext vun enger lokaler AIS, mam Ministère de Logement ënnerschriwwen.

Haus CaRe schafft an enker Zesummenaarbecht mam Office sozial vu Réiden a vermëttelt d’Haiser a Wunnéngen un den Office social weider.

Déi Proprietären déi hirt Haus / Wunneng un Haus CaRe verlounen, profitéiere vun enger Réi Virdeeler :

  • garantéierte Loyer
  • gudden Zoustand vun hirem Haus / Wunnéng
  • 50% Steiererliichterung um Revenue net locatif ( Réforme fiscale 2017 – Art. 115/22a )
  • Encadrement vun de Lokatären duerch den Office social
  • gratis Gerance

Informations

Flyer Gestion Locative Sociale

Annonce

Contact

Monique MAHOWALD
Agent Immobilier Social
Syndicat Intercommunal
De Réidener Kanton
43, Grand-Rue
L-8510 Redange
Tel : 621 887 941
www.haus-care.lu monique.mahowald@reidener-kanton.lu