Projet «Gemengefusioun»

Cette page va servir à vous informer sur le projet de fusion de la commune.

Article dans la presse

Fusiouns-Workshoppe Groussbus-Wal:
Mee bis Juli 2020

Den 29. Mee hunn sech di zwee Gemengeréit am Centre Nei Brasilien zu Gréiwels afonnt fir ënnert der Moderatioun vum Bureau CO3 een éischte Workshop z’organiséieren. Hei ass et drëm gaange fir eng Analyse vun de Stäerkten an de Schwächte vun deenen zwou Gemengen ze maachen, dëst en vue vun enger méiglecher Fusioun. Dobäi waren och Mataarbechter vun der Verwaltung a vum techneschen Déngscht aus deenen zwou Gemengen. A getrennten Aarbechtsgruppen no Gemeng ass kontrovers an och mol heiansdo méi hefteg diskutéiert ginn, an d’Resultater sinn dann herno vun engem Member aus der jeeweileger Grupp presentéiert ginn.

Bei deene Froen huet et sech drëm gedréint, wat di eenzel Leit aus deenen zwou Gemenge gutt un hirer Gemeng fannen (Stäerkten), a wou se nach Verbesserungs-Potential (Schwächten) gesinn. Ee weidert Thema huet sech domadder befaasst, wéi di zukünfteg Entwécklung vun der jeeweileger Gemeng soll aus gesinn; an zu gudder Läscht ass et drëm gaangen, wou ee bei der anerer Gemeng d’Stäerkten an d’Schwächte gesäit. Dëst war schonn een interessanten Exercice a witzegerweis hu sech bei dëser Fro vill Äntwerten iwwerschnidden. Hei konnt een draus schléissen, datt d’Leit sech dach gutt kennen, an och gutt Bescheed wëssen iwwert di jeeweileg Verhältnisser an der Nopeschgemeng. Et ass och kee Blat virun de Mond geholl ginn fir dem Noper seng Problemer unzeschwätzen, dëst ëmmer an engem offenen a konstruktiven Dialog.

Den 12. Juni huet et sech dunn ëm d‘Finanze gedréint. D’Mataarbechter vum informatesche Gemengesyndikat Sigi hunn di zwee Finanzpläng vu béide Gemenge beliicht, dëst an engem Zenario virun der Kris an no der Kris; hei leie bekanntlech nach net all Zuelen um Dësch, mee eent ass lo scho kloer, dat mer alleguerte mat manner Geld vum Staat rechne mussen. Minus 17 Prozent un Zouwendungen vum Staat kruten d’Gemengen elo dëser Deeg vun der Inneministesch matgedeelt, an dat si fir zwou kleng Landgemengen ewéi Groussbus a Wal richteg vill Suen. Et gëllt also Prioritéite bei den Ausgaben ze setzen, an dobäi ëmmer kloer ze trennen, wat e muss hunn a wat flott wier wann een et hätt (nice to have). Di zwou Gemenge leien hei och net wäit aus de Féiss, a mussen allen zwee hire Budget am An behalen.

No dësem wichtegen Exercice war et jidderengem am Sall bewosst, dat mer di grouss Erausfuerderunge vun der Zukunft nëmme kënnen zesumme meeschteren, ewéi zum Beispill geziilt gréisser Investitiounen um technesche Plang zesumme stemmen oder och nach Gemengesäll a Gebaier gemeinsam notzen.

Bis zur Summerpaus ginn et elo nach zwee Workshoppen, wou mer fir d’éischt sämtlech Gebaier vun deenen zwou Gemenge besichen, an di Kéier drop d’Entwécklungspotenzial vun deenen zwou Gemenge méi genee ënnert d’Lupp huelen.

D’Stëmmung ënnert allen Acteuren ass jiddefalls beschtens an et huet een d’Gefill dat jidderee gewëllt ass, säin Deel zu engem positive Verlaf vun de Gespréicher bäizedroen.

Roger Gereke,
Gemengeconseiller
Groussbus

Top