Virtrag iwwer d'Stroossesécherheet an der Regioun

Le 27/04/2017

Virtrag iwwer d'Stroossesécherheet an der Regioun

- 19. Juni 2017 19h Diekirch, Ecole fondamentale - Stehresplaz

- 21. Juni 2017 19h Wiltz, Ecole fondamentale "Reenert", av. Nic. Kreins n° 11